Manager Seminars van de Dr. G. Kitzmann Academie

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Registratie voor open seminars, webinars en e-learnings

U schrijft zich online in via de website, per post of per fax met behulp van een inschrijvingsformulier. Voor de verwerking van de inschrijving zijn de naam van de deelnemer en het volledige bedrijfsadres of factuuradres met telefoon-/faxnummer en e-mailadres vereist. De inschrijving is bindend en zal worden behandeld in de volgorde van ontvangst.

De op het moment van de reservering op de website vermelde prijzen zijn van toepassing. Wij zullen de deelnamekosten factureren bij de inschrijving voor het evenement met onmiddellijke betaling. Voor e-learnings wordt de vergoeding ook onmiddellijk na de inschrijving gefactureerd.

Kaderovereenkomsten

Voor uitgebreide opleidingsbehoeften op het gebied van open en in-house seminars, webinars, coaching en e-learning biedt Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH u individuele raamovereenkomsten aan, afhankelijk van de jaaromzet: Voor meer informatie over onze key account service kunt u een e-mail sturen naar: kontakt@drgkitzmann-akademie. de

e-Learnings

U kunt gebruik maken van ons e-learning aanbod door een licentie aan te schaffen. U zult hiervoor individuele licentieaanbiedingen ontvangen. Stuur uw verzoek naar: kontakt@drgkitzmann-akademie. de

Terugtrekking uit een geboekt evenement

Vertegenwoordiging

U kunt te allen tijde een plaatsvervanger aanwijzen in plaats van de geregistreerde deelnemer. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Schriftelijke kennisgeving van de persoon die de reservering heeft gemaakt, is vereist.

Herboeking

U kunt uw boeking op elk moment kosteloos wijzigen naar een andere datum of zelfs een ander evenement. De wijziging van de boeking moet schriftelijk worden meegedeeld (tekstformulier is voldoende). De Dr. G. Kitzmann Akademie behoudt zich het recht voor na te gaan of de omboeking op de gewenste datum kan plaatsvinden. Een mogelijke hindernis zou bijvoorbeeld een evenementengroep kunnen zijn die al vol is.

Annulering

U kunt zich op elk moment terugtrekken uit de boeking van een open seminar/webinar, coaching en e-learning. Dit kan alleen schriftelijk, tekstvorm is voldoende. Er zijn geen annuleringskosten.

In het geval van een in-house seminarie/ webinar en coaching, zullen wij alle reisvoorschotten van de trainer (niet-annuleerbare hotelreservaties, treintickets, vliegreizen, enz. ) factureren na bewijs van de werkelijk gemaakte kosten.

e-Learning aanbiedingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot voor de eerste login. Bij de start van de verwerking van de e-learning (eerste login) wordt het volledige bedrag plus btw aangerekend. Er wordt BTW in rekening gebracht.

Als u annuleert, vergeet dan niet om ook uw hotelreservering te annuleren.

Annulering van evenementen

De Dr. G. Kitzmann Academie behoudt zich het recht voor om evenementen te annuleren om gewichtige redenen buiten haar controle (bv. plotse ziekte van de trainer, overmacht zoals ijzel, storm, sneeuwval, enz. ) Reeds betaalde deelnamekosten zullen onmiddellijk worden terugbetaald. Verdere aansprakelijkheid en schadeclaims, die geen betrekking hebben op letsel van leven, lichaam of gezondheid, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Dr. G. Kitzmann Akademie. Let hier ook op voor eventueel geboekte hotelkamers, vlucht- of treintickets.

Voorbehoud van recht op wijziging

De Dr. G. Kitzmann Akademie heeft het recht om voor of tijdens de opleidingsbijeenkomst noodzakelijke wijzigingen in de inhoud, methodiek en organisatie of afwijkingen (bijv. als gevolg van wetswijzigingen) aan te brengen, voor zover deze de voordelen van de aangekondigde bijeenkomst voor de deelnemer niet wezenlijk veranderen. De organisator heeft het recht om in geval van nood (bijv. in geval van ziekte, ongeval, enz. ) de geplande trainers te vervangen door andere personen die even gekwalificeerd zijn met betrekking tot het aangekondigde onderwerp.

Bij een extreem laag aantal deelnemers heeft de Dr. G. Kitzmann-Akademie het recht om op korte termijn een open face-to-face evenement te organiseren in de vorm van een open webinar.

De documenten die in het kader van de permanente educatie worden verstrekt, zijn naar eer en geweten opgesteld. Aansprakelijkheid en garantie voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de inhoud zijn uitgesloten.

Kortingsmogelijkheden

Eventueel aangeboden kortingen zijn niet cumuleerbaar. Dit geldt ook voor reeds verlaagde totaalprijzen. U krijgt altijd de korting die voor u het gunstigst is.

Indien u later een deel van uw bestelling annuleert, zal de bovenstaande korting worden ingetrokken of achteraf in rekening worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud en gebruik van lesmateriaal

De Dr. G. Kitzmann Akademie behoudt zich de onbeperkte eigendom van alle leveringen van leermiddelen voor, totdat alle betalingsverplichtingen door de klant volledig zijn voldaan. Het doorgeven aan derden, d. w. z. aan personen die geen collega's of medewerkers van de opdrachtgever van de Dr. G. Kitzmann Akademie zijn, of het openbaar verspreiden of ter beschikking stellen van cursusdocumenten of leermiddelen is niet toegestaan. Met name de publicatie van audio- of videogegevens, digitale presentaties of scripts in openbaar toegankelijke internetportalen (sharing) is verboden.

Foto- en video-opnamen

Tijdens de bijscholing kunnen foto's van de deelnemers worden genomen in het kader van een fotoprotocol. Deze fotoprotocollen zullen alleen ter beschikking worden gesteld van de deelnemers aan het evenement. Indien individuele deelnemers niet akkoord gaan met een opname van hun persoon of het uploaden van een eventueel fotoprotocol, moet dit vóór het opleidingsgebeuren schriftelijk, in voldoende tekstvorm, aan Dr. G. Kitzmann worden meegedeeld.

Sommige evenementen kunnen ook inhouden dat deelnemers worden gefotografeerd of gefilmd. Gelieve er rekening mee te houden dat deze opnames en niet de fotologs gebruikt kunnen worden voor reclamedoeleinden van de Dr. G. Kitzmann Akademie of een onderneming van de groep van ondernemingen.

Indien individuele opnamen worden gebruikt voor promotiedoeleinden, zal steeds voorafgaand aan het evenement toestemming worden gevraagd.

Voorschriften voor deelnemers aan de cursussen afstandsonderwijs

De plaats van bevoegdheid is de woonplaats van de deelnemer aan een cursus afstandsonderwijs.

De deelnamekosten van een cursus afstandsonderwijs kunnen ook in verschillende, regelmatige en gelijke termijnen worden betaald. De exacte hoogte staat in de offert.

Annuleringsvoorwaarden

De organisator en de deelnemer hebben het recht dit contract te allen tijde om gegronde redenen te beëindigen.

Annuleringsvoorwaarden en herroepingsrecht

U hebt het recht om een contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij, het eerste materiaal voor afstandsonderwijs in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van een voorbeeldformulier voor herroeping, dat u kunt aanvragen bij de Dr. G. Kitzmann Akademie. Dit is echter niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt. De herroeping dient te worden gericht aan: Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH, Klantenservice, Bonner Str. 12, 51379 Leverkusen, kontakt@drgkitzmann-akademie. de.

Gevolgen van herroeping

Indien u een overeenkomst herroept, moet de Dr. G. Kitzmann Akademie alle betalingen die zij van u heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door haar aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst, terugbetalen. Voor deze terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden voor een dergelijke terugbetaling kosten in rekening gebracht. De terugbetaling kan worden geweigerd totdat de goederen zijn teruggezonden of totdat het bewijs is geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. De goederen moeten onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop de herroeping van deze overeenkomst werd meegedeeld, aan de Dr. G. Kitzmann Akademie worden teruggezonden of overhandigd. De termijn is in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen zijn verzonden. De afzender draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

Regelingen voor individuele begeleiding en interne evenementen

Gegevensverwerking in het kader van het op elkaar afstemmen van coach en opleider en andere activiteiten die dienen ter voorbereiding, follow-up en uitvoering van een overeenkomstige bijscholingsmaatregel.

  1. In het kader van het toewijzen van een coachee of een in-house evenement (face-to-face seminar, webinar, lezing, moderatie, etc. ) aan een geschikte coach, trainer, spreker, moderator, etc. , maakt Dr. G. Kitzmann Akadmie GmbH gebruik van de diensten van een opdrachtverwerker, Dr. G. Kitzmann Services Ltd. gevestigd in Dublin, Ierland. Namens Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH zorgt deze onder meer voor de toewijzing van een bijscholing aan een geschikte opleider. Daarnaast worden gegevens over deelnemers verwerkt om bijvoorbeeld naamplaatjes, bewijzen van deelname, vragen over leerdoelen en andere documenten te maken die nodig zijn voor de uitvoering van een opleidingsevenement. Deze gegevens zijn derhalve van essentieel belang voor het verlenen van contractuele diensten. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het dienstverleningscontract.
  2. Voor zover in het kader van het aanbieden van een bijscholing speciale categorieën persoonsgegevens van de deelnemer/klant in de zin van artikel 9, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU worden verwerkt, zijn deze noodzakelijk voor het verlenen van de contractuele dienst. Indien de deelnemer/cliënt bezwaar maakt tegen de openbaarmaking en verwerking van de gegevens zoals bepaald, kunnen de contractuele diensten niet worden verleend of kunnen zij niet worden verleend zoals overeengekomen.

Gebruik van het e-learningaanbod

Elke deelnemer krijgt persoonlijke toegang van de Dr. G. Kitzmann Academie. Het gebruik van de e-learning software is beperkt tot deze deelnemer en tot een bepaalde periode. Het doorgeven van de toegangsgegevens aan derden is niet toegestaan.

Gebruik van de drgkitzmann. academy

Algemeen

Het gebruik van de op www. drgkitzmann. academy aangeboden diensten is bovendien onderworpen aan deze bijzondere voorwaarden. De drgkitzmann. academy biedt bedrijven en hun werknemers digitale leermogelijkheden over diverse onderwerpen en is uitsluitend gericht op ondernemers. De drgkitzmann. academy bevat door deskundigen geproduceerde video's van hoge kwaliteit, toepassingsmodules zoals checklists, implementatietips en instructies voor actie in PDF-vorm om te downloaden. Bovendien kan een individueel project worden begeleid met behulp van de drgkitzmann. academy. Indien gewenst ondersteunt een coach het werk in het project als 1:1 sparringpartner via de telefoon.

Inloggen/Toegang

Om de drgkitzmann. academy te gebruiken, moeten gebruikers zich met hun gegevens in het boekingsproces registreren en een account aanmaken. Elke gebruiker krijgt dus persoonlijke toegang tot de drgkitzmann. academy bij het boeken van een drgkitzmann. academy cursus. Het doorgeven van de toegangsgegevens aan derden is niet toegestaan. Optioneel kan de gebruiker in het bestelproces een individueel coachingpakket boeken. Door te klikken op de knop "Boeken" maakt u een bindende boeking van een cursus of coaching pakket. U ontvangt dan een reserveringsbevestiging per e-mail. Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH of de drgkitzmann. academy heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de toegang tot de drgkitzmann. academy te blokkeren indien gedurende een periode van 2 jaar geen gebruik is gemaakt van de aangeboden diensten. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van een op handen zijnde blokkering, met een opzegtermijn van 4 weken. Elke gebruiker heeft het recht zijn account bij drgkitzmann. academy op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verwijderen. Het verwijderen van de rekening ontslaat u niet van enige betalingsverplichting. Uw gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Inhoud van de cursus

Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH en de drgkitzmann. academy behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van de afzonderlijke drgkitzmann. academy cursussen, evenals het drgkitzmann. academy platform, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of om de terbeschikkingstelling ervan tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de definitieve stopzetting van een cursus, met een opzegtermijn van 4 weken op voorhand.

Coaching

Ein drgkitzmann.academy-Kurs kann optional mit einem individuellen Online-Coaching-Paket gebucht werden. Die Buchung eines Coaching-Paketes ist auch nachträglich zu einem drgkitzmann.academy Kurs möglich. Nach der verbindlichen Buchung eines Coaching-Pakets, kann der Nutzer seine einzelnen Coaching-Termine vereinbaren. Dazu wählt er einen in der drgkitzmann.academy vorgeschlagenen Termin aus. Nach Bestätigung des Termins per E-Mail wird der Nutzer vom Coach über die angegebene Telefonnummer oder über E-Mail kontaktiert. Die Terminvereinbarung ist verbindlich und kann vom Nutzer nicht storniert oder umgebucht werden. Kann der Nutzer an einem gebuchten und bestätigten Termin nicht teilnehmen, so verfällt diese Coaching-Einheit. Anstelle des angemeldeten Nutzers kann kein anderer Nutzer den gebuchten Coaching-Termin wahrnehmen. Der Nutzer kann ab Buchung eines Coaching-Pakets in einem Zeitraum von 12 Monaten die einzelnen Coaching-Termine in Abhängigkeit der Verfügbarkeit des Coaches jederzeit über die ihm vorgeschlagenen Termine abrufen. Die Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH und die drgkitzmann.academy behalten sich vor, bereits vereinbarte Coaching-Termine vor dem geplanten Termin aus wichtigen, nicht selbst zu vertretenden Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung des Coaches/Trainers/Moderators, höhere Gewalt) zu verschieben oder die vorgesehenen Person durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.

Preise und Zahlung

Alle angegebenen Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die auf der Webseite der drgkitzmann.academy genannten Preise sind unverbindlich. Maßgeblich sind die in der Buchungsbestätigung genannten Preise. Die Gebühr wird sofort nach der Buchung mit sofortigem Zahlungsziel in Rechnung gestellt. Der Rechnungsversand erfolgt in der Regel per E-Mail.

Geheimhaltung

Das Vertrauensverhältnis zwischen allen Beteiligten erfordert strikte Vertraulichkeit. Wir verpflichten uns daher dazu, sämtliche Informationen, Daten, oder Dokumente, welche dem Nutzer bzw. dem zugehörigen Unternehmen gehören, vertraulich und/oder proprietär zu behandeln, egal ob diese schriftlich oder mündlich sind und inklusive, aber nicht limitiert auf Ideen, Konzepten, Methoden, etc. („Vertrauliche Informationen“). Im Besonderen verpflichten wir uns, ebensolche Vertraulichen Informationen nicht zu verkaufen, handeln, veröffentlichen, reproduzieren oder in anderer Weise irgendeiner Person oder irgendeinem Unternehmen außerhalb der eigenen Unternehmensgruppe offenzulegen, ohne zuvor die schriftliche Bestätigung des Nutzers und des Unternehmens einzuholen. Die oben genannten Verpflichtungen, sind nicht anwendbar auf Informationen welche:

  • bereits im Besitz der Öffentlichkeit sind bzw. der Öffentlichkeit zugänglich werden durch andere Kanäle als durch eine Handlung oder ein Versäumnis von uns
  • gemäß Gesetz, behördlicher Verfügung oder gerichtlicher Entscheidung veröffentlicht werden müssen
  • vorausgesetzt, der Nutzer und das Unternehmen werden hierüber unverzüglich informiert

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit findet Anwendung auch nach Beendigung der durchgeführten Weiterbildungsveranstaltung. Fälle, in welchen rechtliche Verpflichtungen in Bezug auf den Austausch von Informationen bestehen, oder in welchen wir seitens des Nutzers oder des Unternehmens explizit von ihrer Vertraulichkeitsverpflichtung entbunden sind, sind von dieser Regelung ausgenommen. Sobald der Zweck, für welchen die Vertraulichen Informationen erworben wurden, erreicht wurde, geben der wir unverzüglich alle Originale und Kopien der Vertraulichen Informationen zurück oder zerstören diese.

Gewährleistung

Wir bemühen uns, den Zugang zur drgkitzmann.academy permanent (365 Tage, 24h) zu ermöglichen. Die jederzeitige Verfügbarkeit wird jedoch ausdrücklich nicht garantiert. Insbesondere kann aus technischen Gründen, etwa wegen erforderlicher Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der Zugriff zeitweise beschränkt sein.

Terminvorschau

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Terminen um eine Terminvorschau handelt. Für diese Termine ist eine Anmeldung jederzeit im Voraus möglich. Die Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH behält sich jedoch für diese Termine eine Überarbeitung der Weiterbildungsinhalte, der Dauer und ggf. eine Preisänderung vor.

Leistungsinhalte bei Veranstaltungen

Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren bei Präsenzveranstaltungen beinhalten, soweit nicht anders angegeben,

  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag
  • Pausengetränke
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen

Hotelreservierungen / Reiseplanung

Hotelreservierungen und Reiseplanung werden von den Teilnehmern aufgrund der individuellen Präferenzen und Planungen stets selbst vorgenommen. Die Kosten sind in der Gebühr nicht enthalten.

Drittanbieter

Die Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH tritt im Rahmen der Darstellung von Leistungen von Drittanbietern (beispielsweise e-Learnings, App-Anwendungen, etc.) ausschließlich als Vermittler von Leistungen auf. Im Falle einer Buchung, kommen die Leistung betreffenden Verträge ausschließlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Drittanbieter/ Leistungserbringer zustande. Für die ausgewählten Leistungen können besondere Regelungen und Einschränkungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen des Drittanbieters) gelten. Die gesamte Vertragsabwicklung und die Abwicklung evtl. Leistungsstörungen erfolgen ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Drittanbieter.

Haftung

Die Website der Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH enthält Links zu Webseiten Dritter. Die Dr. G. Kitzmann Akademie stellt diese Links als zusätzlichen Service bzw. aus Gefälligkeit zur Verfügung. Die Dr. G. Kitzmann Akademie hat keine Einflussmöglichkeiten auf Inhalte der verlinkten Webseiten von Drittanbietern. Daher haftet die Dr. G. Kitzmann Akademie nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dort gemachten Angaben. Des Weiteren distanziert sich die Dr. G. Kitzmann Akademie ausdrücklich vom Inhalt aller verlinkten Seiten. Für die Funktionsfähigkeit und/oder Richtigkeit der Seiten oder darauf angebotenen Daten, Dienst- oder Werkleistungen übernimmt die Dr. G. Kitzmann Akademie keine Gewährleistung und haftet unter keinen Umständen für Schäden bzw. Folgeschäden oder irgendeiner Art von Verlusten, die mittelbar oder unmittelbar hervorgerufen werden durch den Betrieb, den Nicht-Betrieb, den Gebrauch oder die Verwendung in irgendeiner Form. Die Dr. G. Kitzmann Akademie macht darauf aufmerksam, dass vertragliche Beziehungen zu Drittanbietern ausschließlich nach deren Geschäftsbedingungen zu Stande kommen.

Schlussbestimmungen

An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle wird nicht teilgenommen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Leverkusen.
Dr. G. Kitzmann Akademie GmbH, Friedrich-Ebert-Platz 17, 51373 Leverkusen, Deutschland, Sitz und Registergericht Leverkusen HRB 104799

Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. G. Kitzmann Holding GmbH, Friedrich-Ebert-Platz 17, 51373 Leverkusen, DeutschlandSitz und Registergericht Leverkusen HRB 104567

Geschäftsführung: Dr. Gunnar Kitzmann
USt-IdNr.: DE341981251

Rechtsstand 23.02.2021

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie