Gegevensbescherming van de Dr. G. Kitzmann Akademie

Privacybeleid

Hoe worden mijn gegevens door de Dr. G. Kitzmann Academie beschermd?

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke instantie" van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting en netwerken voor levering van inhoud (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Profihost AG
Expo Plaza 1
30539 Hannover

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Dr. G. Kitzmann Akademie
Friedrich-Ebert-Platz 17
51373 Leverkusen
De GDPR schrijft voor dat de verantwoordelijke instantie in het privacybeleid moet worden genoemd. De verantwoordelijke instantie is de exploitant van de website, zoals genoemd in het impressum.

Telefoon: +49 (0) 2171 399 244-0
E-mail: kontakt@drgkitzmann-akademie. de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz. ) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Op onze website zijn onder meer instrumenten geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Wanneer deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgebracht naar de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6, LID. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en alle andere vragen die u over het onderwerp persoonsgegevens hebt.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, zullen wij gewoonlijk tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Indien u bezwaar wenst te maken op grond van artikel 21, lid. 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgaanvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) ) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die bij de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren. Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

BewezenExpert

Wij hebben rating zegels van ProvenExpert geïntegreerd op deze website. De leverancier is Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die ProvenExpert over ons bedrijf heeft gegeven, in een zegel op onze website weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht. ProvenExpert legt ook uw taalinstellingen vast om het zegel in de geselecteerde landstaal weer te geven.

ProvenExpert wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest begrijpelijke presentatie van klantbeoordelingen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


5. Sociale media

Facebook-plug-ins (like & share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook. De verwerking die Facebook uitvoert na de doorzending valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een overeenkomst gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter-plug-in

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Retweet" worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings .

Instagram plugin

Functies van de dienst Instagram zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook of Instagram worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagramtool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming veilig is. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de producten van Facebook en Instagram. U kunt de rechten van de betrokkene (bv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plugin

Deze website maakt gebruik van buttons van de Tumblr-dienst. De provider is Tumblr, Inc. 35 East 21st St, 10e verdieping, New York, NY 10010, VS.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina delen op Tumblr of de aanbieder volgen op Tumblr. Wanneer u een van onze websites bezoekt met een Tumblr-button, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr met behulp van deze plugin verzamelt en doorgeeft. Afhankelijk van de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de desbetreffende website doorgegeven.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn Plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze website met LinkedIn-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt er met uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u deze website hebt bezocht. Als u op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan deze website met u en uw gebruikersaccount te associëren. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Voor meer informatie, zie LinkedIn's privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met XING-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop, verwijzen wij u naar het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een instrument waarmee wij tracking- of statistische instrumenten en andere technologieën op onze website kunnen inbedden. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het systeem geïntegreerde instrumenten. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van diverse hulpmiddelen op zijn website. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat wordt toegekend.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om de bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google geschikte advertenties te kunnen tonen. Zo kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Analytics E-commerce bijhouden

Deze website maakt gebruik van de "e-commerce tracking" functie van Google Analytics. E-commerce tracking stelt de websitebeheerder in staat het koopgedrag van websitebezoekers te analyseren om zijn online-marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde orderwaarde, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de betrokken gebruiker of zijn toestel wordt toegekend.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd. , Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website:https://www.hotjar.com).

Hotjar is een instrument dat wordt gebruikt om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plaats bent gebleven. Uit deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heat maps, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website bij voorkeur door de websitebezoeker worden bekeken.

Bovendien kunnen wij bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u die hebt verlaten. Wij kunnen ook bepalen op welk punt u uw gegevens in een contactformulier hebt achtergelaten (zogenaamde conversietrechters).

Bovendien kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om het gebruikersgedrag te analyseren (bv. cookies of het gebruik van device fingerprinting).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hotjar uitschakelen

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out

Let op: Hotjar moet voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk worden gedeactiveerd.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens, zie het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract voor orderverwerking

Wij hebben een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met Hotjar om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming toe te passen.

Evalanche

Wij gebruiken het marketinginstrument Evalanche. De provider is SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (hierna "Evalanche" genoemd).

Evalanche is een hulpmiddel om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en te automatiseren. Met Evalanche kunnen wij onder meer onze lead generation automatiseren en de inhoud van onze website afstemmen op doelgroepen. Bovendien kunnen wij het gebruikersgedrag van onze websitebezoekers analyseren en op basis daarvan verdere marketingacties in gang zetten. Hiertoe slaat Evalanche verschillende gegevens over websitebezoekers op, zoals adressen, interesses, geografische locatie, enzovoort. Ä.

Evalanche is gecertificeerd volgens de internationaal erkende IT-beveiligingsnorm ISO 27001.

Het gebruik van Evalanche is gebaseerd op het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke bij de optimalisering van zijn marketingcampagnes. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Evalanche. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat Evalanche de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

Google Advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat advertenties af te spelen in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot de vertoning van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn dienstverlenende producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Adsense kunnen wij gerichte advertenties van derde bedrijven op onze site tonen. De inhoud van de advertenties is gebaseerd op uw interesses, die Google bepaalt op basis van uw eerdere gebruikersgedrag. Bovendien wordt bij het selecteren van de juiste advertentie ook rekening gehouden met contextuele informatie, zoals uw locatie, de inhoud van de website die u hebt bezocht of de Google-zoektermen die u hebt ingevoerd.

Google AdSense maakt gebruik van cookies, web beacons (onzichtbare afbeeldingen) en soortgelijke herkenningstechnologieën. Dit kan worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's.

De door Google Adsense verzamelde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden gedeeld met contractanten van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het gebruik van AdSense is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. het klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen voor te schotelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Remarketing zijn aangemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene eindapparaat (bv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander eindapparaat (bv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring van Google inzake gegevensbescherming op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met afstemming op de klant

Voor het samenstellen van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van customer matching van Google Remarketing. In dit proces dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Indien de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen zij geschikte reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bv. op YouTube, in Gmail of in de zoekmachine).

Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met conversietracking van Google kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook's bezoekersactie pixel om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en voor het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloedn.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, samen verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming veilig is. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Inzicht Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen wij onder meer de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, bedrijfstak en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. Bovendien kunnen wij LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd over verschillende apparaten heen (bv. van PC naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie die ons in staat stelt gerichte off-site reclame te tonen aan bezoekers van onze website, waarbij volgens LinkedIn de ontvanger van de advertentie niet wordt geïdentificeerd.

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden verkort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden via verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en gebruiken in het kader van zijn eigen reclamemaatregelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar LinkedIn's privacybeleid op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden controleren in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u uitloggen bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met LinkedIn.

7. Nieuwsbrief en postreclame

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO om de gegevens te wissen of te blokkeren.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig opgeslagen op een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Postreclame

Wij gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van reclame per post (postreclame).

De rechtsgrondslag hiervoor is ons rechtmatig belang bij directe reclame overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f in samenhang met overweging 47 van de GDPR. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer specifieke voorschriften kunnen hun worden meegedeeld als onderdeel van het proces van gegevensverzameling, indien van toepassing, en hebben voorrang op deze voorschriften.

Uw adres blijft bij ons totdat het doel van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Voor de verzending van onze postzendingen maken wij gebruik van de volgende dienstverlener:

Paragon Customer Communications GmbH
Mühlenstraße 57
41352 Korschenbroich

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Met het bedrijf dat wij gebruiken voor het verzenden van reclame per post hebben wij een overeenkomst gesloten over de verwerking in opdracht, die waarborgt dat onze contractpartner uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

8. Plugins en gereedschappen

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo brengt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt - een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

In voorkomend geval kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsactiviteiten in gang worden gezet waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over privacy bij YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, zie het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Zendesk

Wij gebruiken het CRM-systeem Zendesk om vragen van gebruikers te verwerken. De provider is Zendesk, Inc. 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

Wij gebruiken Zendesk om uw verzoeken snel en efficiënt te verwerken. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Zendesk. Dit garandeert dat Zendesk de gebruikersgegevens binnen het kader van de EU-normen voor gegevensbescherming uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de verzoeken en ze niet doorgeeft aan derden.

U kunt alleen vragen stellen door uw e-mailadres in te voeren en zonder uw naam te vermelden.

Berichten die naar ons worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - m. n. Bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Zendesk heeft Bindende Bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de Ierse Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn bindende interne bedrijfsvoorschriften die de interne doorgifte van gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details zijn hier te vinden: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Als u er niet mee instemt dat wij uw verzoek via Zendesk verwerken, kunt u als alternatief per e-mail, telefoon of fax met ons communiceren.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Zendesk chat functies

Onze website biedt u de mogelijkheid om ons berichten te sturen via een chatvenster. De chatfuncties worden geleverd door Zendesk. Wanneer u dit chatvenster gebruikt, slaan wij naast uw chatberichten ook uw IP-adres op. Het is niet nodig uw naam te geven voor de chat.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben een contract gesloten met Zendesk waarin wij Zendesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

9. eCommerce en betalingsproviders

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om kosten in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlinewinkels, handelaren en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsafwikkeling. Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij de sluiting van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van betalingen.

Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

Wij bieden betalingsdiensten van derden aan op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder met het oog op de verwerking van de betaling. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingsprocedure (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover uw toestemming is vereist voor bepaalde handelingen, is artikel 6, lid 6, van toepassing. 1 lit. een DSGVO Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

In het kader van deze website maken wij gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd. 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd).

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details hierover zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

10. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Wij maken onder meer gebruik van online conferentiemiddelen om met onze cliënten te communiceren. De instrumenten die wij gebruiken, worden hieronder in detail opgesomd. Indien u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentie-instrument verzameld en verwerkt.

De conferentiemiddelen verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de middelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de conferentie-instrumenten de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Voorts verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker, en het type verbinding.

Indien binnen het instrument inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van het instrument. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud opnames, chat/instant berichten, voicemails geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie gedeeld tijdens het gebruik van de Dienst.

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte instrumenten. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider. Voor nadere informatie over de gegevensverwerking door de conferentie-instrumenten verwijzen wij u naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte instrumenten, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om onze klanten bepaalde diensten aan te bieden (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Voor zover om toestemming is verzocht, worden de instrumenten in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Gebruikte conferentie-instrumenten

Wij gebruiken de volgende conferentiemiddelen:

Zoom

We gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc. San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de Zoom-provider en passen bij het gebruik van Zoom de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig toe.

Skype voor bedrijven

Wij gebruiken Skype for Business. De provider is Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Voor meer informatie over gegevensverwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Skype: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de Skype for Business-provider en passen bij het gebruik van Skype for Business de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Meer informatie over de verwerking van gegevens vindt u in het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de Microsoft Teams-provider en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Microsoft Teams.

11. Eigen diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz. ) voor zover dit noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (begin van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO (algemene contractinitiatie) en - indien u uw toestemming hebt gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de aanvraag succesvol is, zullen de door u verstrekte gegevens worden verwerkt op basis van § 26 BDSG-neu en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO worden opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens worden dan gewist en de fysieke toepassingsdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer geldt.

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als wij u geen werkaanbod doen, kunnen wij u wellicht opnemen in onze pool van sollicitanten. In geval van aanvaarding zullen alle documenten en gegevens van de sollicitatie worden overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van passende vacatures.

Opname in de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Het geven van toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk gewist uit het bestand van sollicitanten, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens uit de kandidatenpool zullen uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is gegeven, onherroepelijk worden gewist.

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie