Mobbing Seminar van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminar pesten

Herkennen en voorkomen van pesten
 • 10 Data
 • 4 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.190,00 EUR
(plus BTW)
Als Online-Seminar verfügbar!

Beschrijving: Seminarie pesten

Pesten kan vele vormen aannemen. Pesterijen, beledigingen, uitsluiting en dwang behoren tot de meest voorkomende pesterijen. Maar zelfs ongebruikelijk subtiele methoden zoals het monddood maken of negeren van het slachtoffer kunnen pesterijachtige effecten hebben. De getroffenen voelen zich vaak hulpeloos en alleen gelaten. Het seminar over pesten leert managers hoe ze pesten kunnen herkennen en welke maatregelen ze kunnen nemen om pesten te voorkomen. Daarnaast leert u hoe u moet omgaan met discriminatie op het werk en welke mogelijkheden er zijn om hiertegen op te treden.

Inhoud: Mobbing Seminar

Conflict of pesterij?

 • Verschillen tussen conflictsituaties en pesten
 • Actoren in het mobbing-systeem
 • Verdeling van rollen en motieven
 • Preventieve maatregelen nemen

Herkennen van pesterijen

 • Escalatie fasen en hun betekenis
 • Analyse en diagnose
 • Dynamische groepsprocessen

De betrokkenen confronteren

 • Praten met de gepesten en de daders
 • Mogelijkheden om in te grijpen in geval van pogingen tot rechtvaardiging van de kant van de pesters
 • Een zero-tolerance houding aannemen
 • Ontwikkeling van oplossingen en strategieën

Pesten tegen de eigen persoon

 • Signalen herkennen
 • Jezelf duidelijk onderscheiden in conflictsituaties
 • Opties verkennen

Contactpunten en juridisch kader

 • Bewustmakingswerkzaamheden van de personeelsraad onder het personeel
 • Maak bedrijfsafspraken
 • Juridische beoordeling

Uw voordeel: Pesten seminar

Pesten op het werk kan dramatische gevolgen hebben voor de betrokkenen en voor de productiviteit van het bedrijf. Tijdens het seminar over pesten krijgen de deelnemers een uitgebreid overzicht van pesten en de gevolgen ervan, alsmede praktische aanbevelingen voor de uitvoering van preventieve maatregelen.

 • In dit seminar verschaffen wij u belangrijke kennis over het onderwerp zelf en maken wij duidelijk onderscheid tussen conflict en pesterij
 • U leert strategieën ter voorkoming van pesten te ontwikkelen en gevallen van pesten tijdig te herkennen.
 • Ons seminarie over pesten leert u belangrijke aspecten van professionele communicatie, zodat leidinggevenden actief en doeltreffend kunnen ingrijpen.
 • Bovendien kan de opleiding u helpen als u zelf het slachtoffer bent geworden van pesterijen.
 • Wij informeren u over de mogelijkheden voor slachtoffers van pesterijen en de contactpunten waartoe zij zich kunnen wenden, zoals leden van de ondernemingsraad, maatschappelijk werkers of, afhankelijk van het geval, het vertegenwoordigingsorgaan voor zwaar gehandicapte werknemers.

Methodologie en didactiek: Seminarie pesten

De inhoud van het pestseminarie wordt met behulp van verschillende methoden onderwezen. Naast lezingen en discussies wordt gebruik gemaakt van praktische oefeningen, rollenspelen en casusbesprekingen. Daarbij profiteren de deelnemers aan het seminar van de gezamenlijke uitwisseling van ervaringen. Hierdoor ontstaat een levendige sfeer waarin de kennis tijdens de seminariedagen doeltreffend en uitvoerig wordt overgebracht.

Doelgroep van het seminar over pesten

Het seminar is in de eerste plaats bedoeld voor managers en werknemers met managementverantwoordelijkheden die meer willen weten over het thema mobbing en hun theoretische kennis willen verdiepen. Maar ook alle andere werknemers en werkneemsters zullen baat hebben bij ons seminar over pesten, die professioneel willen ingrijpen in een noodsituatie.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
02.03.2023 - 03.03.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
23.03.2023 - 24.03.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
27.04.2023 - 28.04.2023
München
1.190,00 EUR
22.05.2023 - 23.05.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
22.06.2023 - 23.06.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
11.09.2023 - 12.09.2023
Frankfurt
1.190,00 EUR
25.09.2023 - 26.09.2023
Online seminar
1.190,00 EUR
09.10.2023 - 10.10.2023
München
1.190,00 EUR
20.11.2023 - 21.11.2023
Berlijn
1.190,00 EUR
07.12.2023 - 08.12.2023
Online seminar
1.190,00 EUR

Vraag het seminar over pesten aan als interne opleiding

U wilt het pestseminar in uw bedrijf als intern seminar houden? Dat is natuurlijk mogelijk. Wij doen u graag een individueel en niet-bindend aanbod dat aan uw specifieke eisen voldoet. Stuur ons een verzoek per e-mail naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

meer aanbevelingen voor "Mobbing Seminar"

Uit de studiebijeenkomst Pesten: conflict vs. pesten

Conflicten en pesten zijn fundamenteel verschillend. Conflicten kunnen productief zijn als beide partijen geïnteresseerd zijn in een oplossing. Pesten daarentegen is een vorm van fysieke en emotionele mishandeling, die in het ergste geval gepaard kan gaan met geestesziekten. Voorts spelen aanhoudende uitsluiting en discriminatie een cruciale rol bij pesten, terwijl conflictsituaties van meer tijdelijke aard zijn. Mobbing in het algemeen is een ernstig probleem dat niet alleen verstrekkende gevolgen heeft voor de slachtoffers, maar ook de werksfeer verstoort.

Zorgen voor leeroverdracht met geselecteerde e-learnings

Pesten: de rol van de ondernemingsraad

De wet op de ondernemingsraden (Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG) bepaalt dat de ondernemingsraad maatregelen kan nemen in geval van pesterijen. Zij hebben het recht zich een beeld te vormen van de situatie en kunnen een onderzoek laten instellen indien er een concrete verdenking bestaat. Als de leden ervan overtuigd zijn dat er sprake is van pesterij, kunnen zij een waarschuwing geven aan de werkgever. Indien de werkgever niet bereid is in te grijpen door arbeidsrechtelijke stappen te ondernemen tegen de gepeste persoon, zoals beëindiging van de arbeidsverhouding of overplaatsing van de werknemer, kan de raad ook naar de arbeidsrechtbank stappen.

4 goede redenen om het seminar over pesten bij te wonen

Emotioneel en fysiek geweld horen niet thuis op de werkplek. Het seminar zal u helpen...

 1. ...de achtergrond en het verloop van pesterijen te herkennen en op de werkplek preventieve maatregelen te nemen om langdurige stress te voorkomen.
 2. ...professionele gesprekstechnieken aanleren om professioneel te kunnen bemiddelen tussen de acteurs.
 3. ...om de mogelijkheden en gevolgen van het arbeidsrecht te leren kennen
 4. ...om met andere deelnemers aan het seminar van gedachten te wisselen en gezamenlijke oplossingsstrategieën te ontwikkelen.
Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie