Emotionele Intelligentie Seminar van de Dr. G. Kitzmann Academie

Seminarie Emotionele Intelligentie

Gevoelens waarnemen, begrijpen en controleren
 • 11 Data
 • 10 Steden
Naar de data
Seminar kosten
1.090,00 EUR
(plus BTW)
Beschikbaar als webinar!

Beschrijving: Seminarie Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie is de sleutel tot het herkennen en beheersen van de eigen gevoelens en die van anderen. Het is een belangrijke bouwsteen van persoonlijke ontwikkeling en maakt het mogelijk mensen emotioneel te bereiken, hen te inspireren en met hen in interactie te treden. In dit seminar zult u uw persoonlijke en interpersoonlijke competentie verder ontwikkelen en in staat worden gesteld bewuster, kalmer en met een vooruitziende blik te handelen. Perceptie, empathie en kennis van de menselijke natuur zijn centrale componenten van uw professioneel en privé-succes.

Inhoud: Seminarie Emotionele Intelligentie

Zelfbewustzijn

 • Toegang tot eigen gevoelens en emoties
 • Mindfulness: bewust omgaan met persoonlijke gevoelens
 • Het kennen en reguleren van triggers voor emoties
 • Het doorbreken van emotionele barrières
 • Besef van en reflectie op het effect op het milieu

Zelfbeheer

 • Interpretatie van persoonlijke emotionele toestand
 • Het verzoenen van geest en emoties
 • Beheersing van automatische en impulsieve reacties
 • Ontwikkeling van actiemogelijkheden en gedragspatronen
 • Emotionele stabiliteit, zelfs in moeilijke situaties
 • Ontwikkelen van zelfreflectie, mindfulness en kalmte

Sociaal bewustzijn

 • Ontwikkelen en vergroten van empathie
 • Herkennen van de stemming en emotionele reacties van anderen
 • Empathie gebruiken om anderen in te schatten en te begrijpen
 • Passend reageren op emoties en behoeften
 • Interactie tussen stemming en bereidheid tot handelen

Relatiebeheer

 • Uiting geven aan de eigen gevoelens en de omgeving beïnvloeden
 • Menselijke vaardigheden gebruiken om met verschillende persoonlijkheden om te gaan
 • Invloed uitoefenen op de gevoelens van anderen om gerust te stellen of te inspireren
 • Balanceren tussen empathie en assertiviteit
 • Destructieve interacties onschadelijk maken

Uw voordeel: Seminarie Emotionele Intelligentie

Met behulp van het seminar over emotionele intelligentie en de basisbeginselen van de persoonlijkheidspsychologie die u daar hebt geleerd, zult u verstandiger kunnen omgaan met uw eigen gevoelens en die van anderen. Dit zal u in staat stellen op een meer zelfbepaalde manier te handelen, doeltreffender te communiceren en constructiever op te treden in moeilijke momenten. Zelfbewustzijn en de ontwikkeling van uw emotionele competenties dragen bij tot uw persoonlijke ontwikkeling en resulteren in een doelgerichte inzet en meer voldoening. U zult uw voordeel doen met dit seminaronderwerp op de volgende gebieden:

 • Je begrijpt hoe emoties bij jou en anderen ontstaan en neemt ze op een gedifferentieerde manier waar.
 • Je hebt de vaardigheden om emoties onder controle te houden door positieve emoties te versterken en negatieve te beteugelen.
 • Je kent de bewuste en onbewuste interpersoonlijke interacties van emoties.
 • U ontwikkelt oplossingsgerichte, authentieke opties voor actie
 • Je gebruikt je empathie op een intelligente manier in je dagelijkse interactiegedrag

Methodologie en Didactiek: Seminarie Emotionele Intelligentie

Het uitgangspunt van deze tweedaagse cursus is input van onze trainer, gevolgd door een demonstratie van mentale en fysieke technieken, die worden uitgediept in een praktische workshop. Er vinden groepsdiscussies en partneroefeningen plaats over zowel intrapersoonlijke als interpersoonlijke intelligentie voor een optimale leeroverdracht. Tenslotte dienen rollenspelen in een aangename leeromgeving en de daaropvolgende feedback van de leider van het seminar als coaching om een zelfbeeld en een beeld van zichzelf te krijgen en het vermogen te trainen om eigen en andermans gevoelens met praktische relevantie waar te nemen. Deelnemers ontvangen trainingsmateriaal dat tijdens en na het Emotionele Intelligentie Seminar gebruikt kan worden.

Doelgroep: Seminarie Emotionele Intelligentie

Het Emotionele Intelligentie Seminar richt zich tot specialisten en managers met en zonder ervaring die geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke ontwikkeling en die op een meer reflectieve manier willen omgaan met hun eigen emoties en die van anderen, om met dit bewustzijn beter vorm te kunnen geven aan sociale relaties. Het Emotionele Intelligentie Seminar is ook bedoeld voor deelnemers die regelmatig te maken hebben met emotioneel beladen situaties en alternatieve gedragingen en methoden willen leren om daar optimaal mee om te gaan.

Seminar data & locaties

Afspraak
Stad
Vergoeding
25.08.2022 - 26.08.2022
Hamburg
1.090,00 EUR
29.08.2022 - 30.08.2022
Keulen
1.090,00 EUR
05.09.2022 - 06.09.2022
Webinar
1.090,00 EUR
12.09.2022 - 13.09.2022
München
1.090,00 EUR
19.09.2022 - 20.09.2022
Hannover
1.090,00 EUR
13.10.2022 - 14.10.2022
Frankfurt
1.090,00 EUR
17.11.2022 - 18.11.2022
Berlijn
1.090,00 EUR
21.11.2022 - 22.11.2022
Stuttgart
1.090,00 EUR
28.11.2022 - 29.11.2022
Münster
1.090,00 EUR
08.12.2022 - 09.12.2022
Neurenberg
1.090,00 EUR
15.12.2022 - 16.12.2022
Webinar
1.090,00 EUR

Aanvraag seminarie Emotionele Intelligentie als in-house opleiding

Wilt u het Emotionele Intelligentie seminar in uw bedrijf houden als een in-house seminar? Dat is natuurlijk mogelijk! Wij stellen graag een individuele offerte op die voldoet aan uw inhoudelijke prioriteiten, uw aangegeven tijdschema en andere wensen. Stuur uw interne aanvraag naar: kontakt@drgkitzmann-akademie.de

verdere aanbevelingen over "Emotionele Intelligentie

Waarom is het Emotionele Intelligentie Seminar belangrijk voor mijn succes?

Professioneel succes wordt niet alleen gekenmerkt door academische intelligentie of een hoog intelligentiequotiënt. Er zijn zelfs specialisten en managers die een hoog intellect en een uitgesproken aanleg voor hun vakgebied hebben en toch beroepsmatig falen.

Emotionele intelligentie beschrijft een aan te leren competentiegebied dat een aanzienlijke invloed heeft op de professionele prestaties. Het draagt bij tot intermenselijke interacties die niet alleen tot stand komen, maar ook gebaseerd zijn op vertrouwen, betrouwbaarheid en loyaliteit. Bovendien beïnvloedt het de manier waarop interpersoonlijke interacties worden beoordeeld en hoe daaruit consequenties worden getrokken. Ten slotte is emotionele intelligentie van invloed op de mate waarin motivatie bij zichzelf en bij anderen kan worden opgewekt.

In dit verband zien veel bedrijven de emotionele intelligentie van hun werknemers als een essentiële voorwaarde voor het beklimmen van de carrièreladder. Niet in de laatste plaats kunnen kwantitatieve voordelen worden ontleend aan emotionele intelligentie. De daaruit voortvloeiende grotere tevredenheid van de werknemers leidt tot een hogere productiviteit en uiteindelijk tot een groeiend marktaandeel. In die zin is het Emotionele Intelligentie Seminar een rendabele investering.

Op welke gebieden is het seminar Emotionele Intelligentie relevant?

Het belang van emotionele intelligentie (EQ) strekt zich uit over de professionele en de privésfeer. In elke situatie waarin het eigen welzijn of dat van anderen in het geding is, wordt het gebruik van dit vermogen relevanter. Een directe meetbaarheid kan het best worden afgeleid in de ondernemerscontext:

 • Emotionele intelligentie in het team: Emotionele intelligentie op het niveau van de werknemers beïnvloedt de manier waarop een team samenwerkt en presteert. Het beïnvloedt de manier waarop met verschillende behoeften en belangen wordt omgegaan. Ten slotte komt het tot uiting in het gedrag van collega's tijdens conflictsituaties.
 • Emotionele intelligentie in leiderschap: Hoe mentaal intelligenter een leider is, hoe gemotiveerder, onafhankelijker en productiever zijn of haar werknemers zijn. Leiders houden bewust rekening met de belangen en angsten van ieder individu en tonen in het dagelijks leiderschap handelingsopties die daaraan recht doen.
 • Emotionele intelligentie in de verkoop: De mate waarin een verkoper de werkelijke behoeften van een klant herkent en daarop inspeelt, heeft een directe invloed op zijn closing rate. Het doel van verkoop is niet de pure verkoop van producten en diensten, maar het beheer van klantenrelaties die zich over een zo lang mogelijke levenscyclus uitstrekken en kunnen worden benut.

Neem vandaag nog contact met ons op over uw individuele offerte voor een Emotionele Intelligentie Seminar. Wij bieden deze training aan als een persoonlijk seminar en als een in-house webinar.

Inschrijving voor het evenement: Seminar Emotionele Intelligentie

Erfahrungen & Bewertungen zu Dr. G. Kitzmann Akademie